مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش
سال:1389 | دوره:10 | شماره:1
صفحه شروع:109 | صفحه پایان:114

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

398

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تجویز روزانه و هفتگی مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و فریتین بند ناف: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 114

چکیده

 این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی و پیامدهای دو رژیم مختلف مکمل آهن در دوران بارداری روی هموگلوبین و فریتین بند ناف و به صورت تجربی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد. 281 زن باردار بین 35-18 سال و حاملگی تک قلو و شاخص توده بدنی بین 19.8-26 و هموگلوبین 10.5-13.2g/dl بین 20-14 هفته بارداری مراجعه کننده به مرکز مراقبت های دوران بارداری بیمارستان امام شهرستان ساری انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده آهن روزانه و هفتگی تقسیم شدند. در گروه روزانه یک قرص فروس سولفات حاوی 60 میلی گرم آهن به صورت روزانه و در گروه هفتگی یک قرص فروس سولفات 60 میلی گرم دوشنبه و پنجشنبه داده شد. در گروه روزانه 130 نمونه و در گروه هفتگی 151 نمونه از بند ناف نوزاد در موقع زایمان برای اندازه گیری هموگلوبین و فریتین گرفته شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t مستقل و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.دو گروه مادران از نظر شاخص توده بدنی, تعداد بارداری, سن, شغل, تخصیلات و میزان هموگلوبین اولیه تفاوت آماری معنی دار نداشتند. میانگین هموگلوبین بند ناف در گروه روزانه 14.75 (±0.92) و در گروه هفتگی 14.55 (±0.80) گرم در دسی لیتر بود, میانگین فریتین بند ناف در گروه روزانه 133.23 (±83.77) و در گروه هفتگی 147.88 (±85.02) میکرو گرم در لیتر بود که هر دو شاخص بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند؛ به ترتیب (P=0.54) و (P=0.148). نوزادان متولد شده در دو گروه از نظر وزن (P=0.001) و قد (P=0.007) با هم اختلاف معناداری داشتند. اگرچه میزان هموگلوبین و فریتین در دو گروه مشابه بود, اما با توجه به شاخص وزن و قد نوزادان متولد شده و نقش وزن بدو تولد در سلامتی و بقای نوزاد توصیه می شود, رژیم مکمل آهن دو بار در هفته در مواردی که به علت عوارض گوارشی مادر قادر به مصرف روزانه آهن نباشد تجویز شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی