مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه علوم اجتماعی | سال:1387 | دوره:16 | شماره:پیاپی 34 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

401

دانلود:

79

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فردگرایی: تاملی در ابعاد و شاخص ها

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 142

چکیده

فردگرایی از مفاهیم و سازه های مدرنی است که خصوصا در قرن نوزدهم رواج بسیاری یافته است. ابهام مفهومی فردگرایی باعث ظهور مناقشات و سوء برداشت های متفاوتی شده است. فردگرایی در اغلب حوزه های علوم انسانی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته و مفهومی است بنیادی. به طور کلی, می توان برای فردگرایی دوسویه مثبت و منفی در نظر گرفت, سویه مثبت آن با واژگانی نظیر خود اتکایی, خود مرجعی, مسوولیت پذیری مترادف است و تجلی آن را می توان در فردگرایی اخلاقی دورکیم و فردگرایی نهادی شده پارسونز یافت. سویه منفی آن با واژگانی نظیر انزوا, خودشیفتگی و خودخواهی مترادف است و تجلی آن در فردگرایی خودخواهانه ای یافت می شود که اساس مخل نظم و توسعه اجتماعی است. مقاله حاضر بر آن است که تا حدودی به روشن شدن فضای مفهومی واژگان مترادف فردگرایی, فردگرایی و ابعاد آن بپردازد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID