مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,813

دانلود:

524

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 78

چکیده

 ارزیابی کمی تراکم خاک به منظور بهبود روش های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم, نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تاثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش, به منظور بررسی تاثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملا تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گردید. تیمار ها شامل سه نوع خاک رسی, لوم رسی, لوم شنی که تحت سه نوع تراکم اصلاح شده, استاندارد و کاهشی قرار گرفتند و این تراکم ها در سه شرایط رطوبتی 2 درصد رطوبت کم تر از رطوبت بهینه (خشک), رطوبت بهینه و 2 درصد رطوبت بیش تر از رطوبت بهینه (مرطوب) انجام شد و نمونه دست نخورده هم به عنوان شاهد تهیه گردید. مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت و تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی پتانسیل ها تاثیر نوع خاک بر نگه داشت آب در خاک در سطح یک درصد معنی دار شد که نشان دهنده تاثیر نوع خاک و افزایش رس و پلاستیسته بر میزان نگه داشت آب می باشد. هم چنین بر اساس نتایج نوع خاک, رطوبت و شرایط تراکم موجب افزایش اثر تراکم و همچنین افزایش تراکم به طور میانگین موجب افزایش مقدار آب نگه داری شده در خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک گردید. در مجموع منحنی مشخصه رطوبتی به طور معنی داری با افزایش تراکم تغییر کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بایرام، منصوره، و بهمنی، امید. (1394). تاثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک. حفاظت منابع آب و خاک، 4(4)، 65-78. SID. https://sid.ir/paper/232160/fa

Vancouver: کپی

بایرام منصوره، بهمنی امید. تاثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک. حفاظت منابع آب و خاک[Internet]. 1394؛4(4):65-78. Available from: https://sid.ir/paper/232160/fa

IEEE: کپی

منصوره بایرام، و امید بهمنی، “تاثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک،” حفاظت منابع آب و خاک، vol. 4، no. 4، pp. 65–78، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232160/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی