Start: 2/8/2023 6:33:44 AMEnd: 2/8/2023 6:33:47 AM >> 842

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,049

دانلود:

364

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر آموزش رژیم غذایی به دو شیوه سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشتی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 71

چکیده

 رژیم غذایی یکی از مهم ترین اجزای شیوه زندگی محسوب می شود و بهبود آن نیازمند کاربرد روش های مناسب آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی و نگرش افراد جامعه در رابطه با آن است. هدف از انجام این پژوهش, مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و نمایش فیلم ویدیویی در ارتقای سطح دانش و نگرش تغذیه ای رابطان بهداشتی است.این پژوهش, یک مطالعه نیمه تجربی بر روی 160 زن رابط بهداشتی تحت پوشش مرکز سلامت جنوب تهران است که به وسیله فرآیند تخصیص تصادفی به دو گروه مساوی (هر گروه شامل 80 نفر) تقسیم شدند. گروه اول, آموزش کوتاه مدتی را در مورد رژیم غذایی مناسب با استفاده از روش سخنرانی دریافت نمود و گروه دوم در مدت زمان مشابهی به وسیله نمایش فیلم ویدیویی آموزش دیدند. آگاهی و نگرش شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه خود گزارشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون مورد سنجش قرار گرفته و داده های ذی ربط با استفاده از آزمون های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.میانگین سنی کل واحدهای پژوهش 38.11 سال و همگی مؤنث بودند. میانگین نمرات آگاهی در گروه سخنرانی (قبل: 6.63±2.17, بعد: 12.27±1.51) و نمایش فیلم (قبل: 7.87±2.38, بعد: 11.51±1.59) بود. یافته های پژوهش حاکی از ارتقای معنی دار سطح آگاهی و نگرش شرکت کنندگان با استفاده از هر دو روش آموزشی بود (P<0.0001). با این وجود, روش سخنرانی تأثیر بیشتری را بر بهبود دانش و نگرش تغذیه ای افراد نشان داد (P<0.0001). اکثر شرکت کنندگان نیز رسانه های گروهی را به عنوان منبع آموزش قبلی خود در مورد رژیم غذایی مناسب گزارش نمودند.این مطالعه نشان داد که هر دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم ویدیویی می توانند روش های موثری برای ارتقای سطح آگاهی و نگرش تغذیه ای افراد باشند, اگرچه روش سخنرانی, اثر بخشی بیشتری دارد. یافته های این مطالعه لزوم انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه را نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  کوهستانی، معصومه. (1385). نشانه های اختلال فشار روانی پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی. تحقیقات علوم رفتاری، 4(@no)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/23212/fa

  Vancouver: کپی

  کوهستانی معصومه. نشانه های اختلال فشار روانی پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی. تحقیقات علوم رفتاری[Internet]. 1385؛4(@no):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/23212/fa

  IEEE: کپی

  معصومه کوهستانی، “نشانه های اختلال فشار روانی پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی،” تحقیقات علوم رفتاری، vol. 4، no. @no، pp. 0–0، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23212/fa