مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست فناوری | سال:1396 | دوره:8 | شماره:1 | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر آلومینیم بر روی پایداری ساختمانی پپسین در حضور و غیاب حلال های آلی

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 96

چکیده

 آسپارتیک پروتئازها(X. 23. 4. 3EC( پیوند های پپتیدی را هیدرولیز می کنند, واکنشی که برای بسیاری از فرایند-های زیستی اساسی است. آسپارتیک پروتئازها در بیش تر قارچ ها و همه مهره داران به صورت زیموژن سنتز می شوند. پپسین خوک)3. 4. 23. 1EC(, متعلق به خانواده آسپارتیک پروتئاز ها است. پپسین یک پروتئاز معدی و یکی از سه آنزیم های اصلی هضم پروتئین در سیستم هضمی است. آنزیم پپسین به عنوان یک آنزیم صنعتی در صنایع غذایی است. در این مطالعه اثر غلظت های مختلف آلومینیوم در حضور و غیاب حلال های آلی( بوتانول, اتانول, 4, 1-بوتان دیول وگلیسرول) بر روی پایداری دمایی پپسین بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نمایانگر افزایش پایداری دمایی پپسین در حضور آلومینیوم و کاهش آن در حضور حلال های آلی( بوتانول, اتانول, 4, 1-بوتان دیول) می باشد, و پایداری دمایی پپسین در حضور گلیسرول نیز ثابت ماند. پایداری دمایی آنزیم پپسین در حضور حلال های آلی بوتانول, اتانول, 4, 1-بوتان دیول و گلیسرول با افزودن آلومینیوم نسبت به غیاب آن زیاد شد. یون های آلومینیوم از طریق برهمکنش های الکتروستاتیک و داتیو با گروه های کربوکسیلات اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید و گلوتامیک اسید به ساختار پپسین متصل و سبب متراکم شدن ساختار آنزیم شده که منجر به افزایش پایداری دمایی پپسین شده است. علت افزایش پایداری دمایی پپسین در حضور آلومینیوم ناشناخته است. با استفاده از آلومینیوم می توان اثر ناپایدارکنندگی حلال های آلی را بر روی پپسین کاهش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID