Start: 2/7/2023 9:20:33 PMEnd: 2/7/2023 9:20:34 PM >> 763

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مخمر نمک دوست نسبی جنس ساروکلادیوم به عنوان جاذب زیستی رنگ های آزو از پساب های حاوی رنگ های سنتزی

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 116

چکیده

 اهداف: هدف پژوهش حاضر جداسازی مخمر هایی با توانایی بالای رنگ بری به منظور استفاده به عنوان جاذب زیستی در حذف رنگ های آزو بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر به منظور جداسازی مخمرهای جاذب رنگ در محیط نمکی از روش غنی سازی استفاده شد. میزان جذب رنگ با مقایسه زیست توده تر و خشک صورت پذیرفت. میزان رنگ بری در غلظت های مختلف رنگ و نمک مورد ارزیابی قرار گرفت. با روش مولکولی سویه برتر شناسایی و توانایی آن در جذب رنگ های مختلف و همچنین رنگ های مونو, دی و تری آزو بررسی شد. آزمون های آماری شامل آنالیز واریانس یک طرفه, توکی و نرم افزار SPSS 19 استفاده شدند. یافته ها: از بین 17 جدایه مخمری, جدایه ADH17 به عنوان توانمندترین جدایه انتخاب شد, این جدایه 100% با جنس ساروکلادیوم (Sarocladium sp. ) مشابهت داشت. جذب رنگ زیست توده خشک چهار برابر زیست توده تر بود. میزان رنگ باقیمانده با افزایش غلظت رنگ افزایش یافت, ولی غلظت های مختلف سدیم کلرید تاثیر قابل توجهی در جذب رنگ نداشت. این سویه رنگ های مونو, دی و تری آزو و همچنین رنگ های اسیدی, بازی و راکتیو را جذب کرد. بیشترین جذب با میزان 43/97% مربوط به راکتیو رد و کمترین جذب با میزان 87/96% به راکتیو یلو مربوط بود. نتیجه گیری: جدایه ADH17 توانمندترین جدایه است و به میزان 100% با جنس ساروکلادیوم مشابهت دارد. این سویه رنگ های مونو, دی و تری آزو و همچنین رنگ های اسیدی, بازی و راکتیو را جذب می کند. جنس ساروکلادیوم دارای توانایی بالایی در جذب ترکیب رنگ های آزوی مختلف است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی