Start: 2/7/2023 10:39:41 PMEnd: 2/7/2023 10:39:42 PM >> 838

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

563

دانلود:

264

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی روش باززایی مستقیم در عناب

صفحات

 صفحه شروع 495 | صفحه پایان 500

چکیده

 اهداف: تولید انبوه و به نژادی عناب (Ziziphus jujuba Mill) به عنوان یک درخت میوه و گیاه دارویی باارزش و سازگار با مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر بهینه سازی روش باززایی مستقیم در عناب بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر ریزنمونه ها شامل برگ برش خورده به سه قسمت, برگ برش خورده از چهارطرف و برگ کامل از گیاهان درون شیشه بودند و در محیط های کشت موراشیگ و اسکوگ (MS), اختصاصی گیاهان چوبی (WPM) با غلظت های متفاوت تیدیازرون (TDZ؛ صفر, 5, 10, 15 و 20میکرومولار) و نفتالین استیک اسید (NAA؛ صفر و یک میکرومولار) مقایسه شدند. تاثیر تیمار های 2 و 4 هفته تاریکی بر میزان باززایی بررسی شد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. میانگین داده های آماری با استفاده آزمون چنددامنه ای دانکن مقایسه شد. نرم افزار SAS 9. 3. 1 به کار رفت و تفاوت در سطح احتمال 1% معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: تیمار دو هفته تاریکی با میانگین 1/38 مناسب تر از 4 هفته بود. بیشترین میزان باززایی (2/27) در ریزنمونه برگ برش خورده به سه قسمت حاصل شد. بیشترین درصد باززایی (0/75%) و بیشترین تعداد شوت های باززاشده (4/83) در تیمار محیط کشت MS شامل تنظیم کننده های رشد یک میکرومولار NAA و 10میکرومولار TDZ حاصل شد. نتیجه گیری: میزان بازیابی عناب تحت تاثیر نوع ریزنمونه, محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاه است. حداکثر باززایی در برگ برش خورده به سه قسمت و در محیط MS حاوی یک میکرومولار NAA و 10میکرومولار TDZحاصل می شود. گیاهچه های حاصله ریشه دار و با موفقیت در محیط "برون شیشه" سازگار می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی