مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

567

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارآیی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و نانوحسگر زیستی در شناسایی گیاه ترانس پلاستوم توتون

نویسندگان

کریمی فرخ | خدایی المیرا

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 218

چکیده

 اهداف: در سال های اخیر با توجه به مزایای تراریختی کلروپلاستی, سطح زیر کشت این گیاهان و محصولات ناشی از آنها افزایش یافته و به دلیل نگرانی های احتمالی ایمنی زیستی آنها شناسایی و برچسب گذاری آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر طراحی و ارایه یک روش بهینه بر پایه واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) و نانوحسگر زیستی برای شناسایی گیاهان ترانس پلاستوم و مقایسه حساسیت آنها بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر برای طراحی آغازگرها و کاوشگرهای اختصاصی, نشانگر aadA کلروپلاستی به کار رفت. در روشPCR بعد از بهینه سازی شرایط تکثیر ژن aadA, حساسیت آن با درصدهای مختلف DNA گیاه ترانس پلاستوم توتون مورد بررسی قرار گرفت. در روش نانوحسگر زیستی ابتدا کاوشگر نشان دار ژن aadA در صفحات گرافن اکسید تثبیت, سپس واکنش هیبریداسیون برای شناسایی توالی هدف بهینه سازی و حساسیت آن با درصدهای مختلف DNA گیاه ترانس پلاستوم تعیین شد. یافته ها: تکثیر باند 800جفت بازی ژن aadA در گیاهان ترانس پلاستوم توتون مشاهده شد. واکنش PCR توانست تا 5% DNA توتون ترانس پلاستوم, ژن aadA را تکثیر نماید. با تثبیت کاوشگر aadA در سطح گرافن اکسید فلورسانس نشری خاموش و با اضافه کردن DNAگیاه ترانس پلاستوم توتون دوباره نشر فلورسانس ظاهر شد. در بررسی حساسیت این روش تا 1% DNA گیاه ترانس پلاستوم نشر فلورسانس به طور معنی دار بیشتر از گیاه شاهد مشاهده شد. نتیجه گیری: روش PCR می تواند گیاه ترانس پلاستوم توتون را با حساسیت 5% DNA و روش حسگر زیستی با حساسیت 1% DNAشناسایی نماید. بنابراین روش حسگرزیستی نه تنها یک روش تشخیصی مطمئن در کنار روش PCR برای شناسایی گیاهان ترانس پلاستوم است, بلکه حساسیت بالاتری نیز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، فرخ، و خدایی، المیرا. (1397). کارآیی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و نانوحسگر زیستی در شناسایی گیاه ترانس پلاستوم توتون. زیست فناوری، 9(2 )، 213-218. SID. https://sid.ir/paper/231271/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی فرخ، خدایی المیرا. کارآیی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و نانوحسگر زیستی در شناسایی گیاه ترانس پلاستوم توتون. زیست فناوری[Internet]. 1397؛9(2 ):213-218. Available from: https://sid.ir/paper/231271/fa

  IEEE: کپی

  فرخ کریمی، و المیرا خدایی، “کارآیی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و نانوحسگر زیستی در شناسایی گیاه ترانس پلاستوم توتون،” زیست فناوری، vol. 9، no. 2 ، pp. 213–218، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/231271/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی