مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت به حلال های آلی در پروتئاز قلیایی برون سلولی حاصل از Brevibacillus borstelensis AMN جداشده از چشمه آب گرم ایران

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 150

چکیده

 پروتئازهای مقاوم به حلال های آلی بیش از دو دهه است که به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. پروتئازها قادر به کاتالیز واکنش ها در محیط های آلی هستند, به همین دلیل پایداری آنزیم در حضور حلال های آلی حائز اهمیت است. در این پژوهش از آب چشمه قینرجه در ایران باکتری جداسازی شد که قادر به تولید پروتئاز مقاوم به حلال های آلی است. غربالگری سویه مولد پروتئاز از طریق کشت در محیط اسکیم میلک آگار و سنجش قطر هاله انجام شد. سنجش فعالیت آنزیمی به روش هیدرولیز کازئین به عنوان سوبسترا صورت گرفت. باکتری که دارای بیشترین فعالیت پروتئازی بود براساس توالی یابی 16S rDNA, ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شد. اثر حلال های آلی, دما, pH و سدیم کلرید بر فعالیت پروتئازی مورد سنجش قرار گرفت. سویه جداسازی شده با مطالعه نتایج حاصل از تعیین توالی, خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی به عنوان سویه جدیدی از Brevibacillus borstelensis شناسایی شد که قادر به تولید پروتئاز برون سلولی مقاوم به حلال های آلی با فعالیت آنزیمی 0/53واحد بر میلی لیتر است. پروتئاز تولیدشده پس از 2ساعت انکوباسیون در ° C30, در طیف وسیعی از حلال های آلی قادر به فعالیت بود و بیشترین فعالیت پروتئولیتیک آن در حضور 25% ایزوپروپانول مشاهده شد. بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم نشان داد که پروتئاز تولیدشده در pH برابر 9 و دمای ˚ C60 بیشترین فعالیت را داشته است. نتایج حاضر نشان داد که پروتئاز جداسازی شده دارای ویژگی های برجسته ای مانند فعالیت و پایداری نسبت به شرایط قلیایی و حلال های آلی است که برای استفاده در صنایع بیوتکنولوژی مختلف کاربرد دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی