مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست فناوری
سال:1391 | دوره:3 | شماره:1
صفحه شروع:47 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت با کوآنزیم Q10 بر غلظت لاکتات خون و عملکرد ورزشی بانوان ورزشکار

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 55

چکیده

 اسید لاکتیک فرآورده نهایی گلیکولیز بی هوازی است و بیشتر لاکتات برداشت شده توسط عضلات اسکلتی به عنوان یک سوخت هوازی مصرف می شود. کوآنزیمQ10 یک ناقل ضروری برای انتقال الکترون در زنجیره تنفسی سطح داخلی غشای میتوکندری برای تولید ATP است. وجود یک شاتل لاکتات درون سلولی پیشنهاد شده است که در آن لاکتات, به منظور شرکت در فسفوریلاسیون اکسیداتیو, از غشایمیتوکندریعبور می کند. این کارآزمایی بالینی قبل و بعد, روی 23 نفر ورزشکار زن 20 تا30 ساله, که سابقه حداقل 6 ماه متوالی انجام ورزش هوازی با شدت متوسط را داشته اند, انجام شده است. افراد به مدت ده روز 300 میلی گرم مکمل کوآنزیم Q10 را روزانه دریافت کردند. ابتدا و انتهای مطالعه, غلظت لاکتات خون با استفاده از خون سرانگشت و عملکرد ورزشی توسط آزمون هوازی بروس اندازه گیری شد. میانگین غلظت لاکتات خون در شروع این دوره ده روزهmmol/L75/0± 56/13بوده است که پس از دریافت روزانه 300 میلی گرم مکمل کوآنزیمQ10, غلظت لاکتات خون به طور معنی داری بهmmol/L 67/0± 12/11کاهش یافت. میانگین زمان دویدن تا واماندگی23/7± 74/48 ثانیه افزایش معنی دار نشان داد و بیشینه اکسیژن مصرفی حدود 3 لیتر در دقیقه به طور معنی داری افزایشیافته است. یافته های این مطالعه نشان داد که دریافت300 میلی گرم مکمل کوآنزیمQ10, در یک دوره کوتاه مدت ده روزه باعث کاهش معنی دار غلظت لاکتات خون و افزایش عملکرد ورزشی زنان جوان ورزشکار تمرین کرده و نیمه حرفه ای می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی