مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,782

دانلود:

753

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 95

چکیده

 مقدمه: امروزه سازمان ها در بافت جوامع اسلامی توجه خود را معطوف به اخلاق و ارزش های اخلاقی نموده اند, چرا که احتمال می رود کارکنانی که پایبند به اخلاق کار اسلامی هستند, اشتیاق و انرژی بیشتری را در رابطه با کار خود نشان می دهند. با این رویکرد, هدف از پژوهش حاضر, بررسی وضعیت اخلاق کار اسلامی و در گیری شغلی در میان کارکنان دانشگاه کردستان و نیز بررسی ارتباط این دو متغیر با یکدیگر بود.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان دانشگاه کردستان به استثنای کارکنان شرکتی و خدماتی بودند. نمونه ای به حجم 116 آزمودنی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه اخلاق کار اسلامی و پرسشنامه درگیری شغلی کاننگو بودند. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی, آزمون t تک نمونه ای, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین اخلاق کار اسلامی کارکنان 4.19 و به طور معنی داری بالاتر از متوسط (p<.01) و میانگین درگیری شغلی 3.12 و در سطح متوسط بود (p>.05). بین اخلاق کار اسلامی و مولفه های آن با درگیری شغلی روابط معنی داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که دو مولفه نگرش مثبت نسبت به کار (p<.01) و توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه (p<.05) نقش معنی داری در پیش بینی درگیری شغلی کارکنان داشتند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی کارکنان دانشگاه کردستان بود. بنابراین به نظر می رسد تلاش در جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت های کاری مبتنی بر آموزه های اسلامی, می تواند زمینه ها ارتقای درگیری شغلی کارکنان را فراهم آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اردلان، محمدرضا، قنبری، سیروس، فیضی، کاوه، سیف پناهی، حامد، و زندی، خلیل. (1393). رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی. اخلاق زیستی، 4(13)، 75-95. SID. https://sid.ir/paper/231040/fa

  Vancouver: کپی

  اردلان محمدرضا، قنبری سیروس، فیضی کاوه، سیف پناهی حامد، زندی خلیل. رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی. اخلاق زیستی[Internet]. 1393؛4(13):75-95. Available from: https://sid.ir/paper/231040/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا اردلان، سیروس قنبری، کاوه فیضی، حامد سیف پناهی، و خلیل زندی، “رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی،” اخلاق زیستی، vol. 4، no. 13، pp. 75–95، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/231040/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی