مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژئوشیمی
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:99 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

665

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هیدروژئوشیمی آب رودخانه های حوضه آبریز رودخانه شور

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 106

چکیده

 یکی از مهم ترین منابع آبی جوامع انسانی, رودخانه ها هستند. وجود رودخانه های متعدد, پرآب, طویل و عاری از آلودگی, عامل مهم و اساسی در شکوفایی, رشد و توسعه همه جانبه جوامع بوده است. حوضه آبریز رود شور در شمال استان خوزستان و در جنوب غرب ایران قرار گرفته است. رودخانه شور دارای شاخه های متعددی است و سرشاخه های اولیه آن از کوه های زنگلاب و کی نو سرچشمه می گیرند. در این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه های این حوضه از راه نمونه برداری از این منابع, در دو فصل تر و خشک و با استفاده از نرم افزار AQqa صورت گرفت. نتایج, بیانگر تاثیر مهم محیط زمین شناسی بر کیفیت آب های سطحی منطقه بوده و حل شدن سنگ های گچی و آهکی در مسیر رودخانه ها دیده می شود. دلیل اصلی نامطلوب بودن آب رودخانه شور لالی نیز وجود سازند گچساران در منطقه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.