مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,178

دانلود:

678

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش تاثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 104

چکیده

 از چالشهای پیش روی برنامه ریزی شهری در ایران مباحث مربوط به پایداری و توسعه پایدار شهری است. عوامل گوناگونی وجود دارند که توسعه پایدار شهری را تحت تاثیر قرار می دهند که یکی از این عوامل می تواند گردشگری و پیامدهای حاصل از آن باشد. بررسی جامع پیامدهای گسترش گردشگری در یک منطقه شهری مستلزم بررسی آن در قالب توسعه پایدار شهری است. در سالهای اخیر شهرستان هشترود بعنوان یک مقصد گردشگری مطرح بوده که تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی, اجتماعی, زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری قرار گرفته که تاثیر عمده ای بر پایداری شهری شهر هشترود داشته است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم گردشگری پایدار, توسعه پایدار شهری اثرات و پیامدهای گردشگری بر توسعه پایدار شهری شهرستان هشترود مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است, به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری ساکنین و مسوولین شهرستان هشترود می باشد که بمنظور تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است. حجم نمونه بدست آمده 291 نفر بوده که توزیع پرسشنامه ها بصورت تصادفی انجام گرفته شده است. یافته های حاصله که بر اساس نظر مردم و مسوولین گردآوری شده حاکی از آن است که علیرغم اثرات عموما مثبت اقتصادی در برخی جنبه های اجتماعی و اغلب جنبه های زیست محیطی پیامدهای منفی بوده که به اشکال گوناگون به ناپایداری شهری منطقه کمک می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اکبرپورسراسکانرود، محمد، رحیمی، محسن، و محمدی، فاضل. (1390). سنجش تاثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود. برنامه ریزی منطقه ای، 1(3)، 93-104. SID. https://sid.ir/paper/230468/fa

Vancouver: کپی

اکبرپورسراسکانرود محمد، رحیمی محسن، محمدی فاضل. سنجش تاثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود. برنامه ریزی منطقه ای[Internet]. 1390؛1(3):93-104. Available from: https://sid.ir/paper/230468/fa

IEEE: کپی

محمد اکبرپورسراسکانرود، محسن رحیمی، و فاضل محمدی، “سنجش تاثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود،” برنامه ریزی منطقه ای، vol. 1، no. 3، pp. 93–104، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/230468/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی