مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک
سال:1390 | دوره:2 | شماره:3 (پیاپی 7)
صفحه شروع:37 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل خطا و تایید مدل SGP4 در طول زمان در ردیابی ماهواره ها

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 52

چکیده

 یکی از مسائل مهم در بهره وری از ماهواره ها, هدایت, کنترل و ردیابی ماهواره توسط ایستگاه های زمینی است. نرم افزار شبیه ساز مسیر ماهواره از الزامات ردیابی توسط واحد کنترل آنتن های زمینی است. مسیر ماهواره در مدار در طول زمان دستخوش اختلالات و اغتشاشات مختلفی می شود. هدف از این مقاله, ارائه روابط مورد نیاز برای شبیه سازی مسیر ماهواره به کمک الگوریتم SGP4 و تحلیل خطای این مدل با مدل میدان جاذبه نامنظم زمین (model J2) و مدل دو جسم (two body model) در طول 3 هفته می باشد. نتایج تحلیل خطا و تست های تجربی با استفاده از این الگوریتم, نشان از دقت قابل قبول آن برای استفاده در آنتن هایی با حداقل بیم 4 درجهدر طول این زمان دارد. این کار برای اولین بار در ایران صورت گرفته و نتایج آن به صورت عملی در ایستگاه های هواشناسی استفاده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.