مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 9) | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر طول نانوسیم های اکسیدهای روی بر روی بازده سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه ها

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 26

چکیده

 در این مقاله نتایج تولید نانوسیم های بلند و عمودی اکسید روی با استفاده از رو ش هیدروترمال سریع با کمک امواج مایکروویو به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه ارائه شده است. اثر طول های مختلف نانوسیم های اکسیدروی بر روی جذب رنگدانه در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه- نسل سوم- بررسی شده و میزان تغییرات بازده آن در حالت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده نشان می دهند در صورت تولید آرایه ای از نانوسیم های اکسید روی با طول بلند در ساختار در سلول خورشیدی بر میزان جذب رنگدانه به آن افزوده خواهد شد و متناسب با آن بازده سلول خورشیدی(h)  با طول اکسید روی 6m تا 13m حدود 80% افزایش خواهد یافت. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی (SEM) از ساختار نانوسیم های اکسید روی تولید شده به روش هیدروترمال سریع به کمک امواج مایکروویو بیانگر منظم بودن آرایه های نانوسیم های بلند اکسید روی می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID