مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک
سال:1390 | دوره:2 | شماره:2 (پیاپی 6)
صفحه شروع:73 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تکنیک های جدید برای کاهش نویز فاز در اسیلاتورهای موج میلی متری میتنی بر خطی سازی مدار

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 88

چکیده

 در این مقاله بر حسب سایز ترانزیستورها و بهره بازخورد اسیلاتور, نقطه هایی را پیدا می کنیم که بهره هسته فعال اسیلاتور در آنها بیشینه باشد. برای پیاده سازی بهره هسته فعال از یک ترانسفورماتور استفاده کرده ایم. این ترانسفورماتور را به شکلی در مدار قرار می دهیم که هم زمان, هم بهره لازم برای بازخورد نوسان ساز تامین گردد و هم قسمتی از خازن های پارازیتی حذف شوند. به این نحو در اسیلاتور کارکرد, رنج تنظیم و نویز فاز به ترتیب  %70و 5dB بهبود پیدا خواهد کرد و مشخص خواهد شد که در حالت عمومی با خطی سازی اسیلاتور در موج میلی متری می توانیم حتی کاهش بیشتری در نویز فاز داشته باشیم و بر اساس این موضوع اسیلاتور را تا جای ممکن خطی می کنیم. شبیه سازی ها برای اسیلاتور طراحی شده درفناوری CMOS-0.18 mm بعد از بدست آوردن پارامترهای پارازیتی Layout نشان می دهند که این اسیلاتور دارای نویزفاز -89dB/Hz در آفست 1MHz و پهنای باند قابل تنظیم 1.9 GHz در اطراف بسامد GHz 57 و توان خروج dBm 10.5- می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.