مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 29

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش, اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیرها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلندمدت, افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت, به ترتیب باعث افزایش 4.28 و 1.99 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت, به ترتیب باعث کاهش به 1.07 و 4.23 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله تصحیح خطا, نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 0.13 از عدم تعادل کوتاه مدت, برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی