مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

765

دانلود:

215

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه Bromus tomentellus

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 338

چکیده

 اثر کوتاه مدت (یک فصل چرا) سیستم های چرای تناوبی و مداوم و شدت های چرای سنگین, متوسط و سبک بر تولید سرپا و قدرت گیاه Bromus tomentellus در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد مورد بررسی قرارگرفت. در هر شدت چرایی 100 پایه از گونه Br. Tomentellus برای تعیین تولید سرپا و قدرت گیاه اندازه گیری گردید. برای مقایسه میانگین تیمارها, از روش آزمون t و نرم افزار (Mstatc) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که: اولا اثر چرای تناوبی بر کاهش پارامترهای تولید سرپا و قدرت گیاه نسبت به چرای مداوم بیشتر بوده و ثانیا در هر دو سیستم به تناسب افزایش شدت چرا از تولید سرپا و قدرت گیاه کاسته شد. به قسمی که تفاوت آنها با شاهد در هر دو سیستم معنی دار بود. روند تغییرات ارتفاع و ساقه در دو سیستم و شدت های چرا مشابه پارامترهای تولید سرپا بود. بررسی آماری تیمارهای چرایی نشان داد که در هر دو سیستم تفاوت تیمارها با شاهد کاملا معنی دار بوده و در سیستم تناوبی نیز تفاوت موجب بین تیمارهای چرایی معنی دار شد. در سیستم مداوم نیز به استثناء تیمار چرای سنگین و متوسط, بین سایر تیمارها از یک طرف و بین تیمارها و شاهد اختلاف قابل توجه و معنی داری وجود داشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سندگل، عباسعلی، و مقدم، محمدرضا. (1383). اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه Bromus tomentellus. منابع طبیعی ایران، 57(2)، 329-338. SID. https://sid.ir/paper/22898/fa

  Vancouver: کپی

  سندگل عباسعلی، مقدم محمدرضا. اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه Bromus tomentellus. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1383؛57(2):329-338. Available from: https://sid.ir/paper/22898/fa

  IEEE: کپی

  عباسعلی سندگل، و محمدرضا مقدم، “اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه Bromus tomentellus،” منابع طبیعی ایران، vol. 57، no. 2، pp. 329–338، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22898/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی