مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه ی آموزش جندی شاپور
سال:1395 | دوره:7 | شماره:1
صفحه شروع:37 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,178

دانلود:

377

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش محیط یادگیری در ارتقای آموزش و معرفی ابزارهای اندازه گیری محیط یادگیری

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 47

چکیده

 محیط یادگیری زمینه فیزیکی یا مجازی است که یادگیری در آن اتفاق می افتد. در مقالات و کتب مختلف به صورت پراکنده به بررسی محیط یادگیری پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه, بیان اهمیت و لزوم پ‍ژوهش در مورد محیط یادگیری و شناخت ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی و راه های ارتقای آن است. در این مطالعه مروری پایگاه های اطلاعاتی فارسی شامل Sid, Iranmedex, Irandoc و Magiran با کمک کلیدواژه هایی شامل محیط یادگیری, محیط آموزشی, جو آموزشی و همچنین پایگاه های اطلاعاتی لاتین شامل Pubmed, Erice با کلیدواژه های Educational Environment, Learning Environment, Educational Climate مورد جستجو قرار گرفت. یافته های این مطالعه در سه حیطه که عبارتند از: اهمیت محیط آموزشی شامل تاثیرگذاری بر رفتار دانشجو, تاثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیری, ایجاد تصویری نسبتا جامع از وضعیت کلی فرایند آموزش و..., ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی شامل MSLES, LEQ, MSEQ, DREEM, MSEI, Mini-STEEM و... و راهکارهای ارتقای محیط آموزشی شامل نقش مدیر در ارتقای محیط یادگیری, نقش استاد در ارتقای محیط یادگیری و نقش ارتقای محیط فیزیکی در ارتقای محیط یادگیری ارائه می شود. محیط آموزشی مناسب یکی از عناصر ضروری برای یادگیری است. ابزارهای ارزشمندی جهت سنجش محیط آموزشی طراحی شده است. هیچ ابزاری همه عناصر محیط آموزشی را مورد سنجش قرار نمی دهد. با سنجش محیط آموزشی توسط ابزار مناسب و به کارگیری راهکارهای بهبود محیط آموزشی می توان به ارتقای یاددهی یادگیری و همچنین اجرای موفق برنامه درسی کمک شایانی نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی