مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ابن سینا
سال:1395 | دوره:18 | شماره:1 (مسلسل 54)
صفحه شروع:29 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شکل و مدل طراحی آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD)

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 35

کلیدواژه

بیش فعالی (ADHD)Q3

چکیده

 مقدمه: اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دهه های اخیر شیوع روبه رشدی داشته است. یکی از مهمترین جنبه های درگیر در آن, عملکرد تحصیلی است. در خصوص مداخلات آموزشی موثری که می تواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی مبتلایان گردد, شناخت کمی وجود دارد.روش بررسی: تعداد 45 نفر با در نظر گرفتن فاکتورهای تحقیق و اخذ رضایت در 3 گروه 15 نفره نسبتا متجانس (گروه آموزش سنتی, آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی) جای گرفتند. هر گروه بر اساس محتوای طراحی شده (7 واحد درسی هر یک بر اساس یکی از مدل های طراحی آموزشی) طی 7 هفته در معرض آموزش قرار گرفتند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی (ISM) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر 3 گروه و پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی برای هر 3 گروه و در هر 7 واحد به صورت پس آزمون اجرا گردید.یافته ها: نتایج آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون و پس آزمون انگیزش تحصیلی تنها در گروه آموزش الکترونیکی معنادار بود (P=0.047). نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که آموزش الکترونیکی توانست تغییرات معناداری را در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی ایجاد کند (p=0.042) و نتایج آزمون تعقیبی LSD محل تعیین اختلاف را در الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز نشان داد (P£0.05).بحث و نتیجه گیری: آموزش به شیوه الکترونیکی موجب افزایش انگیزش تحصیلی و آموزش بر اساس مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز در شکل الکترونیکی موجب پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتلا به ADHD گشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.