Start: 2/7/2023 9:25:07 PMEnd: 2/7/2023 9:25:07 PM >> 751

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

970

دانلود:

339

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی و کنترل هیبرید سرتاسری مبدل DC-DC باک-بوست به وسیله سیستم های دینامیکی-منطقی مخلوط

نویسندگان

هجری محمد

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

کلیدواژه

سیستم های دینامیکی-منطقی مخلوط توسعه یافته (EMLD)Q1

چکیده

 این مقاله به ارائه یک مدل جدید برای مبدل DC-DC باک-بوست با در نظر گرفتن پدیده های سوئیچینگ کنترل شده و کنترل نشده در دو مد هدایتی پیوسته و ناپیوسته می پردازد. این مدل بر اساس نظریه سیستم های هیبرید و با استفاده از مدل سیستم های دینامیکی-منطقی مخلوط (MLD) و یک نوع بهبودیافته این سیستم ها موسوم به سیستم های دینامیکی-منطقی مخلوط توسعه یافته (EMLD) ارائه می گردد. روش مدل سازی پیشنهادی در مقایسه با مدل های MLD و EMLD موجود از تعداد متغیر های گسسته و نامساوی های کمتری برخوردار بوده و در نتیجه منجر به کاهش پیچیدگی در ساختار مسأله بهینه سازی مخلوط و زمان حل آن در کنترل کننده های پیش بین متناظر می شود. این برتری از طریق مقایسه روش پیشنهادی با کار های مشابه قبلی و همچنین کنترل کننده های کلاسیک از نوع تناسبی-انتگرالی (PI) مورد ارزیابی قرار می گیرد. مضاف بر این, چالش های اثبات پایداری برای سیستم حلقه بسته, مورد بحث قرار گرفته و در این ارتباط, چشم اندازهایی برای کار های تحقیقاتی آینده مطرح شده است. رفتار حالت ماندگار و گذرای سیستم حلقه بسته در رنج وسیعی از نقاط کاری, نشان از عملکرد مطلوب این سبک از مدل سازی و کنترل برای مبدل باک-بوست دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی