مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

615

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود ردیابی نقطه حداکثر توان پنل های خورشیدی جدا از شبکه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 پنل های خورشیدی دارای مشخصه جریان- ولتاژ غیر خطی بوده و تنها در یک نقطه کار خاص, حداکثر توان را تولید می کنند. این نقطه بهینه توان با تغییر دما و شدت نور تغییر می کند. روش های مختلفی برای ردیابی نقطه حداکثر توان به صورت online و offline معرفی شده است. این مقاله روش جدیدی جهت بهبود عملکرد ردیابی نقطه حداکثر توان پنل های خورشیدی جدا از شبکه ارائه می دهد و الگوریتم روش پیشنهادی از دو بخش محاسبه نقطه کار و تنظیم دقیق تشکیل شده است. ابتدا بخش محاسبه نقطه کار که بر اساس روش ولتاژ مدار باز می باشد, حداکثر توان را تقریب می زند و سپس بخش تنظیم دقیق بر اساس روش اغتشاش و مشاهده مقدار دقیق حداکثر توان را دنبال می کند. روش پیشنهادی در محیط Matlab/Simulink شبیه سازی و برای یک نمونه آزمایشگاهی پیاده سازی شده و تاثیر تغییر فرکانس و دامنه اغتشاش بر روی پاسخ دینامیکی و عملکرد حالت پایدار ردیابی نقطه حداکثر مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی و آزمایشگاه برای حالت راه اندازی و حالت پایدار با روش های موجود مقایسه می گردد و موثر بودن روش پیشنهادی نشان داده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی