مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علم و مهندسی سرامیک | سال:1391 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگیهای سرامیکی رسهای دو سازند رازک و میشان استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

چکیده

 سازندهای رازک و میشان (میوسن پیشین تا میانی) در مناطق پلکوار و زنجیران در جنوب و جنوب غرب فارس و در کمربند چین خورده زاگرس بررسی شدند. کانیهای اصلی ایلیت- موسکویت, کلریت, کلسیت, کوارتز و کانی های فرعی آلبیت و پالیگورسکیت هستند. از نظر ژئوشیمی مقادیر MgO و CaO بالا و مقادیر SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O و K2O پائین می باشد. پایین بودن CEC نمونه های این دو سازند بدلیل وجود ایلیت, کلریت, پالیگورسکیت و عدم حضور یا مقدار بسیار پائین ورمیکولیت و مونت موریلونیت است. حدود آتربرگ نمونه های سازند رازک و میشان کم تا متوسط در گستره 10-16 است. ترکیب شیمیایی, کانی شناسی و پاره ای از آزمایشات سرامیکی نشان دهنده قابلیت استفاده کاربردی رسوبات این دو سازند در ساخت آجر, کاشی سرامیکی و ارتن ورها است. انقباض خطی خشک و پخت, مقاومت خمشی خشک و پخت, جذب آب و تجزیه کانی شناسی نمونه های کاشی سازندهای فوق بررسی شدند. ارتباط واضحی بین مقاومت خمشی, جذب آب, انقباض خطی پخت و اندازه ذرات دیده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID