مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

496

دانلود:

217

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سینتیک رشد دانه ها در منیزیای متراکم شده به روش زینتر قوس پلاسما

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 42

چکیده

 در این پژوهش متراکم سازی نانو پودر منیزیای خالص با میانگین اندازه ذرات در حدود 100 نانومتر توسط زینتر قوس پلاسما با فشار اعمالی 80 مگاپاسکال و محدوده ی دمایی ℃ 1000 تا ℃ 1400 و نرخ گرمایش 50 درجه سانتیگراد بر دقیقه در زمان 20 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. دانسیته نمونهها با افزایش دمای زینترینگ تا دمای ℃ 1200 به طور آهسته افزایش یافت و بعد از آن با افت دانسیته و افزایش رشد دانه ها همراه بود. رشد دانهها در طی فرایند زینترینگ با تئوری کلاسیک رشد دانه ها تحلیل شد. نتایج بررسی نرخ تراکم نسبت به دما نشان داد بیشترین افزایش دانسیته در دمای ℃ 1100 اتفاق افتاده است. انرژی فعال سازی رشد دانه به دست آمده برابر با 24/452 کیلوژول بر مول به دست آمد. بیشترین میزان عبور امواج مادون قرمز در طول موج 6/5 میکرومتر برای نمونه ی زینتر شده در دمای ℃ 1200 به مدت 20 دقیقه به میزان 67 درصد به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورنجف، رضا، حسن زاده تبریزی، سیدعلی، ابراهیمی کهریزسنگی، رضا، الحاجی، امیر، و نوربخش، امیرعباس. (1398). بررسی سینتیک رشد دانه ها در منیزیای متراکم شده به روش زینتر قوس پلاسما. علم و مهندسی سرامیک، 8(4 )، 29-42. SID. https://sid.ir/paper/227866/fa

  Vancouver: کپی

  پورنجف رضا، حسن زاده تبریزی سیدعلی، ابراهیمی کهریزسنگی رضا، الحاجی امیر، نوربخش امیرعباس. بررسی سینتیک رشد دانه ها در منیزیای متراکم شده به روش زینتر قوس پلاسما. علم و مهندسی سرامیک[Internet]. 1398؛8(4 ):29-42. Available from: https://sid.ir/paper/227866/fa

  IEEE: کپی

  رضا پورنجف، سیدعلی حسن زاده تبریزی، رضا ابراهیمی کهریزسنگی، امیر الحاجی، و امیرعباس نوربخش، “بررسی سینتیک رشد دانه ها در منیزیای متراکم شده به روش زینتر قوس پلاسما،” علم و مهندسی سرامیک، vol. 8، no. 4 ، pp. 29–42، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/227866/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی