مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 67

چکیده

 به منظور ارزیابی اثر دارواش موخور بر میزان عناصر غذایی ماکرو (پتاسیم, سدیم, فسفر) و میکرو (آهن و روی) و نیز خصوصیات مورفولوژیک برگ شامل سطح برگ, سطح ویژه, وزن خشک و وزن مخصوص برگ درخت میزبان, گونه کیکم به عنوان میزبان رایج دارواش موخور در بخشی از جنگل های وزگ حوزه یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب شد. برای انجام این تحقیق هفت اصله درخت کیکم مبتلا به دارواش موخور و در مجاورت هر یک, درختی سالم با وضعیت ظاهری تقریبا مشابه به عنوان درخت شاهد انتخاب گردید. نمونه گیری برگ از شاخه های دارواش, شاخه های آلوده و سالم درختان آلوده و همچنین از شاخه های درختان شاهد با رعایت جهت نمونه گیری یکسان به منظور مقایسه میزان عناصر انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عناصر سدیم, پتاسیم, آهن و روی در برگ دارواش موخور بیشتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. اما مقدار فسفر در برگ دارواش موخور کمتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. مقدار سدیم در شاخه های آلوده بیشتر از شاخه های سالم درختان آلوده و شاهد بود. همچنین اختلاف معنی داری میان صفات مورفولوژیک برگ شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و شاخه های درختان شاهد کیکم مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که دارواش موخور باعث اختلال در تعادل برخی عناصر غذایی در درختان میزبان شده, اما تاثیری بر روی صفات مورفولوژیک برگ شامل سطح, سطح ویژه, وزن خشک و وزن مخصوص برگ درختان میزبان نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی