مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

268

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ- بایرام و مک- آرتور

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 57

چکیده

 جنگل بخش مهمی از زیست بوم زمین است؛ یک منبع بزرگ برای مقاصد و مصارف مختلف بشر که با رشد جمعیت در قرن حاضر و با وقوع آتش سوزی های متعدد کمیت و کیفیت آن به مخاطره افتاده است. از این رو, در این پژوهش به منظور کاهش این مخاطرات, شاخص خشکی کچ- بایرام و شاخص خطر آتش سوزی جنگل مک- آرتور و چگونگی تعیین مناطق دارای قابلیت آتش سوزی در جنگل های هیرکانی دو استان گلستان و خراسان شمالی بررسی شده است. از عامل های اقلیمی (بیشینه دما, کمینه رطوبت نسبی, میانگین سرعت باد, میزان بارش و تبخیر روزانه) برای سال های 1384 تا 1393 در قالب این شاخص ها استفاده شد. همچنین با کمک این اطلاعات پهنه بندی شاخص مک- آرتور و شاخص خشکی کچ- بایرام در بازه زمانی مذکور با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گردید؛ نتایج به دست آمده مشخص کرد که ارتباط معنی داری بین شاخص آتش سوزی مک- آرتور و شاخص خشکی کچ- بایرام در مناطق مورد مطالعه وجود نداشت؛ در مورد مناطق پرخطر شاخص خشکی کچ- بایرام شاخص خوبی برای تشخیص قابلیت آتش سوزی نبود. در حالی که شاخص آتش سوزی مک- آرتور مناطق پرخطر را به خوبی مشخص کرد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص خشکی کچ- بایرام در مناطق کم باران که در محدوده اقلیمی نیمه خشک و نیمه مرطوب قرار دارند نمی تواند کاربرد دقیقی داشته باشد, از طرفی, در مناطقی که آتش سوزی رخ داده است شاخص آتش سوزی مک- آرتور خطرناک بودن منطقه را نشان می دهد؛ هرچندکه آتش سوزی مزبور, منشا اقلیمی نداشته باشد. بنابراین شاخص آتش سوزی مک- آرتور, با مشخص کردن مناطق دارای قابلیت آتش سوزی در جلوگیری یا کاهش آسیب های ناشی از آتش سوزی در جنگل های ایران, بسیار تاثیرگذار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی