Start: 2/7/2023 12:45:52 PMEnd: 2/7/2023 12:45:53 PM >> 873

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,278

دانلود:

638

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مدیریت جنگل روی آتش سوزی جنگل های استان گلستان در سال 1389 با استفاده از GIS

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 108

چکیده

 یکی از راه های دوام و بقای جنگل تهیه و اجرای طرح های جنگلداری است که موجب حفظ آن در شرایط بحرانی از جمله آتش سوزی جنگل می شود. هدف این تحقیق بررسی اثر مدیریت جنگل در قالب طرح های جنگلداری فعال بر روی میزان سطح و مدت زمان تداوم آتش سوزی نسبت به مناطق جنگلی با طرح جنگلداری غیرفعال و یا فاقد طرح جنگلداری در سال 1389 در استان گلستان بود. بدین منظور, ابتدا اطلاعات شاخص های مدیریتی مهم در مدیریت صحیح یک طرح جنگلداری بر اساس فرم های پیشرفت فیزیکی و سایر داده های موجود به تفکیک قطعه وارد بانک اطلاعاتی آن در محیط GIS شد. سپس اطلاعات مربوط به سطح گسترش آتش سوزی جنگل ها بهمراه مدت زمان ماندگاری آتش سوزی وارد محیط GIS شد. و با هم پوشانی محدوده مناطق دچار حریق بر روی مناطق جنگلی از لحاظ مکانی و آماری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده, از بین عوامل مدیریتی مورد بررسی بر روی زمان ماندگاری و سطح آتش سوزی ها, در محدوده طرح های جنگلداری فعال, با استفاده از رگرسیون گام به گام, 71.70 درصد از افزایش زمان تداوم آتش سوزی ها, مربوط به کمبود یا فقدان میزان تراکم جاده های جنگلی, کانال کشی و حصارکشی در طرح های جنگلداری بوده و حدود 90 درصد افزایش سطح آتش سوزی ها مربوط به سه عامل مدیریتی, کمبود نیروی انسانی, کاهش عملیات پرورشی و حفرکانال - حصارکشی می باشد. به طور کلی وجود طرح های جنگلداری ضمن اینکه باعث حفاظت جنگل در مقابل گسترش سطح و مدت زمان تداوم آتش سوزی می گردد, بکارگیری شاخص های مدیریتی مهم داخل طرح های جنگلداری مطابق با اصول علم جنگلداری, در حفاظت جنگل در مواقع بحرانی از اهمیت بالایی برخوردار می‎باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی