مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین فراوانی قارچ های ماکروسکوپی چوب زی درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) با عوامل فیزیوگرافی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 85

چکیده

 قارچ ها یکی از اجزای مهم و اصلی در اکوسیستم های جنگلی می باشند که نقش مهمی در فرایند تبدیل و بازگشت عناصر معدنی به خاک, چرخه مواد و حاصلخیزی رویشگاه جنگلی بر عهده دارند. به منظور بررسی و شناسایی قارچ های ماکروسکوپی درختان راش و ارتباط آنها با عوامل فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا, شیب, جهت دامنه) نمونه برداری در فصول زمستان و بهار بعد از انجام جنگل گردشی های مقدماتی, طی چندین برداشت در جنگل خیرود نوشهر در قطعه های 112 پاتم و 212 نم خانه از کلیه درختان راش آلوده به قارچ, آماربرداری صددرصد انجام شد. طی این برداشت ها 75 نمونه قارچ ماکروسکوپی از روی درختان راش مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید که 36 نمونه مربوط به قارچ های عامل پوسیدگی چوب بود. ارتباط فراوانی قارچ های ماکروسکوپی درختان راش با عوامل فیزیوگرافی در محیط آماری SAS محاسبه گردید و اختلاف معنی دار بودن حضور آنها بر اساس جدول تجزیه واریانس در قالب آزمایش فاکتوریل پس از اطمینان از نرمال بودن داده ها با آزمون دانکن تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فراوانی قارچ ها در طبقات مختلف شیب و ارتفاع از سطح دریا و همچنین در جهت های مختلف دامنه در سطح اطمینان 99 درصد دارای اختلاف معنی دار بودند, به طوری که بیشترین فراوانی قارچ های ماکروسکوپی چوب زی به ترتیب در ارتفاع بین 870 تا 970 متر از سطح دریا, شیب 0 تا 20 درصد و در جهت شمالی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی