video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,462

دانلود:

1,795

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 220

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه دبیرستان مهرهشتم شهر تهران در سال 1396 بود. داده های این پژوهش از استخراج پرسشنامه مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (مگارگی, 1972) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان(سینها و سینگ, 1993) به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان دانش آموزان مذکور تعداد 60 نفر به طور کاملا تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی را دریافت کرد و به گروه کنترل هیج آموزشی در این خصوص ارائه نشد. داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی توصیفی, شاخص های آماری توصیفی یعنی محاسبه فراوانی, میانگین و انحراف استاندارد برای هر دو گروه (گروه آزمایش و کنترل) انجام گرفت و برای بررسی آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج کلی پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی به طور معناداری, باعث افزایش مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان می شود. به عبارت بهتر با شرکت در جلسات آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی, سطوح مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان افزایش می بابد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریعت باقری، محمدمهدی، و نیک پور، فاطمه. (1397). تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری دانش آموزان. روشها و مدلهای روان شناختی، 9(32 )، 203-220. SID. https://sid.ir/paper/227578/fa

  Vancouver: کپی

  شریعت باقری محمدمهدی، نیک پور فاطمه. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری دانش آموزان. روشها و مدلهای روان شناختی[Internet]. 1397؛9(32 ):203-220. Available from: https://sid.ir/paper/227578/fa

  IEEE: کپی

  محمدمهدی شریعت باقری، و فاطمه نیک پور، “تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و سازگاری دانش آموزان،” روشها و مدلهای روان شناختی، vol. 9، no. 32 ، pp. 203–220، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/227578/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی