Start: 2/2/2023 3:58:37 PMEnd: 2/2/2023 3:58:38 PM >> 654

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,498

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر زولپیدم بر پیدایش وابستگی به مورفین به روش CPP در موش های سوری نر بالغ

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 125

کلیدواژه

روش ترجیح مکان شرطی (یا به اختصار CPP)Q2

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی اثر داروی ضداضطرابی زولپیدم بر پیدایش وابستگی به مورفین به روش CPP در موش های سوری نر بالغ انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 56 سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی 35-30 گرم و سن حدودا 80 روزه بود که به گروه های کنترل, شاهد و 5 گروه تجربی تیمار با مورفین, تیمار با زولپیدم با دوز حداقل و حداکثر و تیمار با مورفین+ زولپیدم با دوز حداقل و تیمار با مورفین+ زولپیدم با دوز حداکثر تقسیم گردیدند. از مورفین برای ایجاد وابستگی و از زولپیدم به عنوان یک داروی آرام بخش و ضد اضطراب استفاده شد و برای تشخیص ایجاد وابستگی از روش ترجیح مکان شرطی (یا به اختصارCPP ) استفاده گردید. داده های به دست آمده با کمک آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و شاهد اختلاف معنی داری در ترجیح مکان خاصی وجود ندارد و همچنین بین گروه کنترل با گروه تجربی تیمار با زولپیدم نیز اختلاف معنی داری در ترجیح مکان خاصی وجود ندارد. اما بین گروه کنترل و گروه تیمار با مورفین اختلاف معنی داری در ترجیح مکان دریافت مورفین مشاهده گردید و بین گروه تیمار با زولپیدم با دوزهای حداقل و حداکثر+ مورفین نسبت به گروه تیمار با مورفین به تنهایی کاهش معنی داری در ترجیح مکانی مشاهده شد. با توجه به یافته های پژوهش, به نظر می رسد که زولپیدم به عنوان آگونیست گیرنده های GABA از طریق مهار مسیرهای دوپامینرژیک باعث کاهش ترجیح مکان شرطی (CPP) القاشده با مورفین می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی