مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روشها و مدلهای روان شناختی | سال:1391 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:61

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

296

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 61

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, تبیین رابطه هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی زوج ها در آستانه طلاق و عادی بود. روش پژوهش به کار برده شده در این تحقیق, روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوج های در آستانه طلاق و عادی شهر اصفهان در سال 90 - 1389 تشکیل می دادند که تعداد 100 نفر (50 زوج عادی و 50 زوج در آستانه طلاق) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را دو پرسشنامه هوش هیجانی بار - ان و پرسشنامه سبک های دفاعی تشکیل دادند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی زوج های در آستانه طلاق رابطه معناداری وجود دارد (P<0.05) اما میان هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی زوج های عادی رابطه معناداری به دست نیامد. بنابراین زوج های در آستانه طلاق چون از توان عاطفی پایین تری برخوردارند بیشتر تنیدگی حس می کنند و لذا از مکانیسم های دفاعی بیشتر از زوج های عادی استفاده می نمایند؛ در حالی که زوج های عادی به دلیل توان عاطفی بالا میزان به کارگیری مکانیسم های دفاعی کمتر از زوج های در آستانه طلاق بود. در حقیقت هوش هیجانی بالاتر به فرد این امکان را می دهد که در حیطه ناهشیار بهتر بتواند به مدیریت, شناخت, تنظیم و ارزیابی هیجان ها بپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID