مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

430

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های روان سنجی چهارمین ویرایش پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 104

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی چهارمین ویرایش از پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر در ایران انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی بود. این بررسی در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست روی 221 دانشجوی دانشگاه شیراز و در مرحله دوم روی 40 نفر از بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شیراز و درمانگاه فوق تخصصی امام رضا در شیراز و روی 40 نفر از افراد نرمال در سال 91-92 در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های تشخیص اختلال اضطراب فراگیر, نگرانی ایالت پن و اضطراب بک بود. همسانی درونی, روایی همگرا, روایی تشخیصی, نقاط برش, حساسیت و ویژگی پرسشنامه و تحلیل عاملی این مقیاس محاسبه شد. اولین یافته, همسانی درونی این مقیاس بر حسب ضریب آلفای کرونباخ را 0.79 نشان داد. یافته دوم حاکی از روایی همزمان 0.61 و 0.45=r و روایی افتراقی 0.88=r بود. علاوه بر این نقطه برش 5.95 منجر به حساسیت 97% و ویژگی 94% شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش یک عاملی را تایید کرد. پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر دارای اعتبار و روایی مطلوبی است و از این پرسشنامه می توان در رسیدن به مقاصد پژوهشی, تشخیصی و درمانی در ایران استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی