مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روشها و مدلهای روان شناختی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:109

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

133

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سنجش فشار روانی و نشانه های آن

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 109

چکیده

 پژوهش حاضر به منظور ساخت, انطباق و هنجاریابی دو ابزار با عنوان مقیاس سنجش منابع استرس و مقیاس سنجش نشانه های استرس انجام گرفته است. گروه نمونه مورد مطالعه شامل 635 دانشجو از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 88 - 1387 بوده است. ابزارهای پژوهش بر اساس نظریه های هولمز و راهه, لازاروس و فولکمن, سلیه و سایرین تدوین و در مورد گروه نمونه مذکور اجرا شد. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های مذکور, روایی و اعتبار ابزارها را مورد تایید قرار داد. در پایان برای جامعه زنان و مردان دو جدول نرم جداگانه به صورت نمره T و رتبه درصدی محاسبه و تنظیم شد. این ابزارها را می توان برای تشخیص و برنامه ریزی درمان در فرایند مشاوره و روان درمانی مورد استفاده قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID