مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روشها و مدلهای روان شناختی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کفایت روان سنجی مقیاس جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 31

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی روایی و پایایی مقیاس فراشناختی محیط یادگیری/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری بود. بدین منظور, یک گروه نمونه 213 نفری (107 پسر و 106 دختر) از بین دانش آموزان دبیرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. این آزمودنی ها به مقیاس محیط یادگیری با جهت گیری فراشناختی و پرسشنامه آگاهی فراشناختی پاسخ دادند. جهت برآورد روایی از روش های تحلیل عوامل و روایی همگرا استفاده گردید. نتیجه تحلیل عامل با روش محورهای اصلی و چرخش متعامد از نوع واریماکس بیانگر وجود 6 عامل با نام های تعامل درون کلاسی, کنترل توزیع شده, مطالبات فراشناختی, حمایت عاطفی, اظهارنظر دانش آموز و حمایت و تشویق معلم بود که 68.53 درصد از واریانس کل را تبیین می کردند. همبستگی مقیاس فراشناختی محیط یادگیری/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری با پرسشنامه آگاهی فراشناختی و هر یک از زیرمقیاس های مقیاس فراشناختی محیط یادگیری/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری با کل مقیاس بین 0.31 تا 0.93 دامنه داشته است (p<0.001) که موید روایی همگرای مطلوب این مقیاس می باشد. به منظور بررسی اعتبار مقیاس از روش های بازآزمایی, آلفای کرونباخ استفاده گردید. دامنه ضرایب بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته بین 0.64 و (p<0.001) 0.88 و دامنه ضرایب آلفای کرونباخ بین 0.60 تا 0.94 بود. نتیجه این که مقیاس محیط یادگیری با جهت گیری فراشناختی از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است و می تواند در موقعیت های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID