video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,059

دانلود:

341

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کفایت روان سنجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (نسخه فارسی)

نویسندگان

خوشبخت فریبا

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 بازی برای محققان دریچه ای به دنیای کوکان می گشاید تا از آن طریق بتوان وارد دنیای آنان شد و اطراف را از دید آنها مشاهده نمود. وجود ابزارهای مناسب برای ارزیابی بازی, در حیطه پژوهش بر روی کودکان بسیار بااهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (کوپلن و رابین, 1998) بود. بر این اساس این مقیاس توسط مربیان مهد کودک برای 162 کودک 3 تا 6 ساله که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند, تکمیل گردید. با بررسی ساختار عاملی مقیاس, به شیوه تحلیل عاملی, سه عامل بازی فعال, بازی انفرادی و بازی منفعل به دست آمد. پایایی به شیوه همسانی درونی محاسبه شد. ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب برای عوامل ذکر شده 0.92, 0.64 و 0.66 به دست آمد. اعتبار نیز به شیوه محاسبه ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر و نمره کل محاسبه گردید. همچنین از همبستگی بین نظر مربیان و نظر والدین در این مقیاس, برای اعتبار همگرا استفاده شد. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد که هر یک از ویژگی های روانسنجی این مقیاس نشان گر قابلیت خاصی برای این مقیاس می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  خوشبخت، ف. (1390). کفایت روان سنجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (نسخه فارسی). روشها و مدلهای روان شناختی, 1(3), 33-46. https://sid.ir/paper/227431/en

  Vancouver: کپی

  خوشبخت فریبا. کفایت روان سنجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (نسخه فارسی). روشها و مدلهای روان شناختی. 1390 [cited 2023January29];1(3):33-46. Available from: https://sid.ir/paper/227431/en

  IEEE: کپی

  خوشبخت، ف.، 1390. کفایت روان سنجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (نسخه فارسی). روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 1(3), pp.33-46. Available: https://sid.ir/paper/227431/en.