video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

63

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 89

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. آزمودنی های پژوهش 297 نفر (149 دختر و 148 پسر) از دانش آموزان سوم دبیرستان های شیراز بود. ابزارهای پژوهش نیز مقیاس جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور, 2001) و خودکارآمدی تحصیلی (گرین, میلر, کراوسون, داک و اکی, 2004) بود. همچنین نمره ریاضی ترم اول دانش آموزان به عنوان ملاک عملکرد ریاضی آنان مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین روایی ابزارهای پژوهش از روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش حاضر که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت, از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هدف تسلط - گرایشی و خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده های مثبت و معنادار و هدف عملکرد - اجتنابی پیش بینی کننده منفی و معناداری برای عملکرد ریاضی بوده و اهداف تسلط - اجتنابی و عملکرد - گرایشی از قدرت پیش بینی برای عملکرد ریاضی برخوردار نبودند. همچنین در بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی با استفاده از روش بارون و کنی مشخص شد که خودکارآمدی تحصیلی از طریق هدف تسلط - گرایشی نقش واسطه ای میان جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی