video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

46

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در کارخانه های لبنی شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 80

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی رابطه بین ابعاد ویژگی های شخصیتی, هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در کارخانه های لبنی شهر شیراز بود. نمونه مطالعه این پژوهش شامل 300 کارمند از 3 کارخانه شهر شیراز در رشته ها و مقاطع گوناگون تحصیلی بودند که از این بین 58 نفر زن و 242 نفر مرد بودند. ابزار پژوهش برای گردآوری داده ها, پرسشنامه ای سه بخشی شامل پرسشنامه 5 عاملی شخصیت نئو, پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه رفتارهای ضدتولید بود. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هیجانی با گشودگی, خوشایندی, بین رفتار ضدتولید با بی ثباتی هیجانی وجود دارد و بین رفتار ضدتولید با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود داشت. بین برون گرایی و وجدانی بودن بر حسب مدرک تحصیلی و برون گرایی و بر حسب سابقه خدمت کارکنان تفاوت وجود دارد. از بین مولفه های شخصیت, وجدانی بودن بر هوش هیجانی و بی ثباتی بر رفتار ضدتولید تاثیر دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  فیلی، ر.، و نادی، م. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در کارخانه های لبنی شهر شیراز. روشها و مدلهای روان شناختی, 2(6), 69-80. https://sid.ir/paper/227400/fa

  Vancouver: کپی

  فیلی راحله، نادی محمدعلی. رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در کارخانه های لبنی شهر شیراز. روشها و مدلهای روان شناختی. 1390 [cited 2023January30];2(6):69-80. Available from: https://sid.ir/paper/227400/fa

  IEEE: کپی

  فیلی، ر.، نادی، م.، 1390. رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در کارخانه های لبنی شهر شیراز. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 2(6), pp.69-80. Available: https://sid.ir/paper/227400/fa.