Start: 2/2/2023 3:08:05 PMEnd: 2/2/2023 3:08:05 PM >> 662

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,164

دانلود:

475

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مولفه ‫ های شایستگی رهبری مدارس اثربخش با رویکرد سلامت روان

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 239

چکیده

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدارس اثربخش در دوره متوسطه با رویکرد سلامت روان بود. طبق تحقیقات انجام گرفته مفهوم شایستگی در مدارس به عنوان یک سازمان آموزشی با سایر سازمان‫ ها متفاوت است اما تا به حال تحقیقی در راستای شناسایی مولفه‫ های شایستگی رهبری مدارس در دوره های مختلف انجام نگرفته است. از آنجائیکه سلامت روان یکی از مولفه های شایستگی رهبری بوده اینکه تا چه اندازه از جنبه اثربخشی و کارآیی موجب ارتقای کمی و کیفی فعالیت‫ های آموزشی و تربیتی مدارس می‫ شود نیاز به بررسی اساسی دارد که در این تحقیق انجام شد. روش کار: روش تحقیق این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی بود. ابتدا اطلاعات از طریق مصاحبه های گروه‫ های کانونی جمع آوری و پس از کدگذاری بازو محوری, مولفه ها احصا و در مرحله عاملی تاییدی با مشارکت 178 نفر نمونه که شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه شهر اردبیل بودند, بوسیله پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت داده ها جمع‫ آوری وسپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 و Amos در سطح معنی داری 05/0 و شاخص برازندگی آنالیز شدند. یافته ها: طبق یافته های این تحقیق شایستگی‫ های رهبری مدارس اثربخش از چهار مولفه (دانش, مهارت, نگرش و سلامت روان) تشکیل شده است, سلامت روان با 6 زیر مولفه از لحاظ درجه اهمیت با فراوانی 16/98 درصد از سوی مصاحبه شوندگان گروه های کانونی, اولویت اول را به خود اختصاص داده است و شاخص برازندگی این مولفه با 308/4 نشانگر مناسب بودن برازش آن می‫ باشد. نتیجه گیری: فراهم آوردن شرایط و ضوابط قانونی مبنی بر جذب نیروی انسانی متناسب در مدارس که به عنوان یک سازمان یادگیری-یاددهی است و تلاش برای دسترسی آسان به آن از طریق افزایش حساسیت در جذب نیروی انسانی بخصوص در مراحل مصاحبه تخصصی افراد جدید استخدام, بازنگری درنوع استخدام دانشجو معلم درموقع فارغ التحصیلی از طریق تجدید نظر در ماده 46 قانون خدمات کشوری با محوریت و مدنظر قراردادن سلامت روان و عوامل موثر, استخدام اولیه کارمند تحت عنوان مدیر و حذف شیوه جذب نیروی اداری بخصوص مدیریت از طریق بخشنامه 230 آموزش و پرورش, فراهم آوردن زمینه و امکانات معیشتی نیروی انسانی مدارس با رویکرد تامین سلامت روان, انعطاف‫ پذیری برنامه‫ های آموزشی و تفویض اختیار به مدیران در امر تصمیم گیری در این زمینه با توجه به تفاوت‫ های فردی متعلمان و هدایت اولیا بسوی مشارکت در برنامه ریزی مدارس جهت حمایت مادی و معنوی مدیران که موجب افزایش سلامت روان و بالطبع شایستگی‫ های رهبری مدارس خواهد بود, از عوامل موثر در ارتقای سلامت روان نیروی انسانی مدارس خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی