Start: 2/7/2023 10:34:34 PMEnd: 2/7/2023 10:34:41 PM >> 693

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

449

دانلود:

206

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مواجهه کارگران بخش پسماند شهرداری اردبیل با بیوآئرسول‫ های باکتریایی در سال 1396

صفحات

 صفحه شروع 196 | صفحه پایان 203

چکیده

 زمینه و هدف: بیوآئرسول­ های باکتریایی موجود در هوای تنفسی عامل زیان­ آور مهمی برای سلامتی محسوب شده و در ایجاد عفونت­ های مختلف نقش عمده­ ای را ایفا می­ نمایند. بنابراین در این مطالعه میزان مواجهه کارگران شهرداری در هوای تنفسی با بیوآئرسول­ های باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی کارگران واحدهای مختلف بخش پسماند شهرداری شهر اردبیل انجام گرفت که در کل از مجموع کارگران بخش پسماند از واحدهای مختلف حدود 83 نفر انتخاب و نمونه برداری از هوای تنفسی ان ها انجام گرفت. به منظور ارزیابی و تعیین تراکم بیوآئروسل­ های هوابرد باکتریایی, دستگاه نمونه بردار مدل ZTHV02 و مدت زمان نمونه برداری به طور متوسط 10 دقیقه بود. همچنین برای تشخیص باکتری ها محیط کشت تریپتیک سوی آگار به همراه آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید مورد استفاده قرار گرفت و نمونه های جمع آوری شده بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و به مدت 48 ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و در نهایت تراکم کلنی­ ها بر اساس CFU/m3 گزارش گردید. یافته­ ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت کل بیوآئروسل های باکتریایی در هوای تنفسی کارگران بخش پسماند شهرداری برابر CFU/m3 48 با حداقل 7 و حداکثر CFU/m3 242 می باشد که در این بین کارگران بخش رفت و روب شهرداری بیشترین میزان مواجهه و کارگر و راننده تریلی دارای کمترین میزان مواجهه می باشند. در این تحقیق فراوانترین باکتری­ های مشاهده شده در هوای تنفسی کارگران بخش پسماند شهری شهرداری به ترتیب سودوموناس, اشریشیاکلی و انتروکوک بدست آمدند. نتیجه­ گیری: غلظت بالای باکتری های هوابرد در هوای تنفسی کارگران پسماند شهری اردبیل می­ تواند به عنوان یک عامل خطر مهم برای سلامت شاغلین مطرح باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی