Start: 2/2/2023 2:22:49 PMEnd: 2/2/2023 2:22:50 PM >> 620

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرمایه فکری در دو سطح تعالی سازمانی مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 224

چکیده

 زمینه و هدف: از دیدگاه استراتژیک, سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی مورد استفاده واقع می‫ شود و موفقیت یک سازمان بستگی به توانایی آن در مدیریت این منبع کمیاب دارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ابعاد سه گانه سرمایه فکری (بعد انسانی, بعد ساختاری و بعد مشتری) در دو سطح تعالی سازمانی مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی شده­ است. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است که جامعه پژوهش آن مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می‫ باشد. پژوهش به روش سرشماری و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است و برای تعیین پایایی آزمون-بازآزمون از ضریب همبستگی و شاخص ICC, برای تعیین سازگاری درونی از α کرونباخ و برای پاسخ به سوالات پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده است. یافته‫ ها: بعد انسانی سرمایه فکری در دو مرکز آموزشی درمانی‫ هاشمی نژاد و فارابی با سطح تعالی سازمانی تندیس بلورین و اهتمام به تعالی در سطح قوی ارزیابی شد. بعد ساختاری در مرکز آموزشی درمانی فارابی, قوی و در مرکز آموزشی درمانی‫ هاشمی نژاد, متوسط ارزیابی شد. همچنین بعد مشتری سرمایه فکری در مرکز آموزشی درمانی‫ هاشمی‫ نژاد قوی و در مرکز آموزشی درمانی فارابی متوسط ارزیابی گردید. نتیجه گیری: با توجه به ناآشنایی مدیران بیمارستان با مفهوم مدیریت دانش و به طور خاص سرمایه فکری و لزوم آشنایی با این مفهوم به منظور کسب مزایایی که برای بیمارستان در پی خواهد داشت تاکید می‫ شود تا دانشگاه‫ های علوم پزشکی کشور اقداماتی را به منظور آگاه سازی مدیران و کارکنان بیمارستان انجام دهند. پیشنهاد می­ گردد در کلیه بیمارستان­ ها به­ صورت دوره­ ای وضعیت سرمایه فکری ارزیابی گردد چرا که از این طریق علاوه بر شناخت سرمایه فکری, میزان پیشرفت بیمارستان در این زمینه نیز قابل­ ارزیابی می­ گردد. استقرار تعالی سازمانی منجر به مشخص شدن راهبرد سازمان, شناسایی فرآیندها, توجه به رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان و همچنین ارتقاء دانش کارکنان می‫ شود که جملگی به ارتقاء سرمایه فکری کمک می‫ کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی