مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

918

دانلود:

409

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، بهره‬ وری و فرسودگی شغلی درکارکنان بیمارستان-مطالعه موردی: یکی از بیمارستان‬ های ایلام

صفحات

 صفحه شروع 445 | صفحه پایان 453

چکیده

 زمینه و هدف: رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به شغل خویش اطلاق میگردد. از سوی دیگر تنش های روانی و فرسودگی شغلی می توانند بر احساس رضایت شغلی و بهره وری افراد تاثیر منفی داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین فرسودگی, بهره وری و رضایت شغلی کارکنان یک بیمارستان طراحی گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی, 100 نفر از کارکنان بیمارستان مورد مطالعه با نمونه گیری طبقه ای و در هر یک از طبقات به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامههای بهره وری, فرسودگی شغلی ماسلاچ و رضایت شغلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای توصیفی, رگرسیون, همبستگی و از نرم افزار آماری SPSS-20 استفاده شد. یافته ها: نمره کل میانگین رضایت شغلی (55/7± 7/52) بود که نشاندهنده سطح بالای رضایت شغلی در این جامعه است. نتایج آزمون همبستگی رضایت شغلی با متغیر بهره وری و فرسودگی شغلی نشان داد که رضایت شغلی با زیرمقیاس های توانایی, درک, اعتبار و نمره کل متغیر بهره وری ارتباط مستقیم و معنادار دارد (05/0p<). همچنین رضایت شغلی ارتباط معنیدار و مستقیمی با زیرمقیاس عملکرد فردی و ارتباط معنیدار و معکوسی با دو زیر مقیاس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت از متغیر فرسودگی (شدت) نشان داد (05/0p<). نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن سطح رضایت شغلی کارکنان, پیشنهاد میشود تمرکز روی عوامل موثر بر افزایش بهره وری و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان انجام گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوهنورد، بهرام، ملاکی مقدم، حکیمه، ملکی فر، اعظم، و فضلی، زهره. (1396). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی, بهره‬ وری و فرسودگی شغلی درکارکنان بیمارستان-مطالعه موردی: یکی از بیمارستان‬ های ایلام. سلامت و بهداشت اردبیل، 8(4 )، 445-453. SID. https://sid.ir/paper/227146/fa

  Vancouver: کپی

  کوهنورد بهرام، ملاکی مقدم حکیمه، ملکی فر اعظم، فضلی زهره. بررسی ارتباط بین رضایت شغلی, بهره‬ وری و فرسودگی شغلی درکارکنان بیمارستان-مطالعه موردی: یکی از بیمارستان‬ های ایلام. سلامت و بهداشت اردبیل[Internet]. 1396؛8(4 ):445-453. Available from: https://sid.ir/paper/227146/fa

  IEEE: کپی

  بهرام کوهنورد، حکیمه ملاکی مقدم، اعظم ملکی فر، و زهره فضلی، “بررسی ارتباط بین رضایت شغلی, بهره‬ وری و فرسودگی شغلی درکارکنان بیمارستان-مطالعه موردی: یکی از بیمارستان‬ های ایلام،” سلامت و بهداشت اردبیل، vol. 8، no. 4 ، pp. 445–453، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/227146/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی