Start: 2/2/2023 3:28:14 PMEnd: 2/2/2023 3:28:15 PM >> 739

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

933

دانلود:

311

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان برای اهداف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحات

 صفحه شروع 575 | صفحه پایان 586

کلیدواژه

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)Q1

چکیده

 زمینه و هدف: استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت پایش منابع آب می تواند در حفاظت, مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب, بسیار موثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان برای اهداف کشاورزی با استفاده از GIS انجام شد. روش کار: در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت آب‫ های زیرزمینی دشت یزد – اردکان, داده های مربوط به 75 حلقه چاه در مدت 10 سال (از 1384 تا 1394) جمع‫ آوری شده و سپس از نرم افزار GIS 10. 22 و مدل تحلیل مکانی کریجینگ برای درون یابی داده ها و تهیه نقشه های پهنه بندی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بر اساس پارامترهای TDS, SAR و EC به ترتیب در 42, 26/40 و 3/55 درصد از نواحی دشت یزد-اردکان کیفیت آب برای مصرف آبیاری در شرایط نامطلوب قرار دارد. همچنین شاخص کلی کیفیت محاسبه شده نشان داد که در 18/53 درصد از نواحی دشت یزد-اردکان کیفیت آب برای آبیاری مناسب, در 65/28 درصد کیفیت آب متوسط و در 17/18 درصد کیفیت آب نامناسب بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده, تفاوت در جنس و بافت خاک این منطقه موجب تغییر در کیفیت آب شده است. بنابراین با توجه به این که مشکل اصلی کیفیت آب در دشت یزد-اردکان EC, SAR و TDS است, برای جلوگیری از آسیب و کاهش عملکرد محصولات زراعی باید از استفاده مستقیم آب های زیرزمینی نواحی شمالی و شرقی این منطقه برای کشاورزی اجتناب شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی