مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سلامت و بهداشت اردبیل | سال:1397 | دوره:9 | شماره:1 | صفحه شروع:100 | صفحه پایان:114

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

416

دانلود:

393

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توانمندی بیمارستان‫ های تبریز در توسعه گردشگری سلامت

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 114

چکیده

 زمینه و هدف: گردشگری سلامت, هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را در برمی‫ گیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری, به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک کرده و به عنوان یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز بازوی امنیت ملی محسوب می‫ شود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی توانمندی بیمارستان‫ های تبریز در زمینه جذب بیمار از کشورهای دیگر و شناسایی نقاط ضعف و قوت این بیمارستان‫ ها در این زمینه به منظور ارائه راهکار برای رونق گردشگری سلامت شهر تبریز است. روش کار: از بین بیمارستان های شهر تبریز, 4 بیمارستان (دو بیمارستان عمومی و دو بیمارستان خصوصی) که طبق آمار کمیته گردشگری سلامت تبریز بیش از دیگر بیمارستان‫ ها در زمینه جذب بیمار از کشورهای دیگر فعال بودند به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیدند و نمونه ای 120 نفری با استفاده از فرمول کوکران از بین پزشکان, سوپروایزرها و سرپرستاران این 4 بیمارستان انتخاب شدند. تعداد کل جامعه آماری این مطالعه 889 نفر است که پرسشنامه ها تا زمان دستیابی به 120 پرسشنامه معتبر در میانشان توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه, پرسشنامه ای پژوهشگرساخته است که گویه های آن در نتیجه بررسی مقالات مختلف در زمینه گردشگری سلامت استخراج شده اند. به منظور تحلیل نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS-19 استفاده گردید. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و رویکرد حاکم بر آن کاربردی است. یافته ها: در بررسی‫ های صورت گرفته در 4 بیمارستان منتخب, درصد بالایی از پاسخ دهندگان (3/43%) با موضوع گردشگری سلامت آشنایی نداشتند که این امر چالشی جدی برای موضوع گردشگری سلامت محسوب می‫ شود. همچنین در بررسی آمار ثبت شده در بخش اسناد و مدارک پزشکی دو بیمارستان, در یک بیمارستان 100 درصد و در دیگری 6/95 درصد بیماران خارجی از کشور جمهوری آذربایجان پذیرش شده‫ اند که این امر بیانگر اهمیتی است که این کشور برای رونق گردشگری سلامت شهر تبریز دارد و می‫ بایست برای بهره گیری از این فرصت برنامه ریزی نمود. نتیجه گیری: رقابت در عرصه گردشگری سلامت به معنی داشتن تمامی شرایط به صورت ایده آل نیست بلکه توجه به وجوه تمایزی است که با رقبای این عرصه وجود دارد و با سرمایه گذاری بر روی این وجوه می‫ توان سهمی قابل توجه در این بازار به شهر تبریز اختصاص داد. لذا لازم است سیاست گذاران با اتخاذ برنامه های صحیح از این فرصت برای ترویج گردشگری پزشکی در منطقه استفاده نمایند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID