مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سلامت و بهداشت اردبیل
سال:1397 | دوره:9 | شماره:4
صفحه شروع:414 | صفحه پایان:422

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

160

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه منبع کنترل با فرسودگی شغلی کارکنان فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان‫ های دانشگاهی شهر اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 414 | صفحه پایان 422

چکیده

 زمینه و هدف: فرسودگی شغلی علاوه بر خستگی جسمی که در اثر حجم بالای کار یا درگیری‫ های بین افراد پیش می‫ آید, منشاء روانی نیز دارد. این مطالعه با هدف تعیین منبع کنترل و فرسودگی شغلی بین کارکنان واحد فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان‫ ها و تحلیل رابطه بین آنها انجام شده است. روش کار: در این مطالعه که از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی است کلیه 82 کارمند واحد فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان‫ های دانشگاهی شهر اردبیل به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد منبع کنترل فردی راتر و مقیاس استاندارد فرسودگی شغلی مسلش بود. داده ها با استفاده از آزمون‫ های توصیفی, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته ها: 37 درصد مشارکت کنندگان واجد منبع کنترل درونی و 63 درصد آنها واجد منبع کنترل بیرونی بودند. در مولفه‫ های خستگی عاطفی و مسخ شخصیت دارای فرسودگی شدید و در مولفه موفقیت فردی دارای فرسودگی خفیف بودند. در نهایت رابطه بین مکان کنترل و مولفه های فرسودگی شغلی معنا دار بود. نتیجه گیری: با توجه به بیرونی بودن منبع کنترل اکثریت افراد شرکت کننده در مطالعه و نیز وجود درجاتی از فرسودگی شغلی بین آنها از یک سو و ارتباط معنی دار بین منبع کنترل با تمامی مولفه های فرسودگی شفلی از سوی دیگر, برگزاری کارگاه های موثر بر درونی کردن منبع کنترل و به تبع آن کاهش فرسودگی شغلی ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی