Start: 2/7/2023 3:15:25 AMEnd: 2/7/2023 3:15:25 AM >> 595

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

444

دانلود:

207

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV+ZnO در تجزیه رنگ گوگرد B از محیط ‫ های آبی

صفحات

 صفحه شروع 367 | صفحه پایان 378

چکیده

 زمینه و هدف: رنگ گوگردی B یکی از رنگ‫ های صنعتی مورد استفاده در صنایع نساجی می‫ باشد که به مقدار زیاد در طی فرآیندهای صنایع نساجی وارد فاضلاب این صنایع می‫ شود. در این تحقیق به مطالعه تجزیه فتوکاتالیستی رنگ گوگردی B با استفاده از نانوذره اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیست در محیط آبی تحت تابش اشعه UV پرداخته شده است. روش کار: در این مطالعه آزمایشگاهی که از یک راکتور به حجم 8/2 لیتر استفاده شد, اثر فاکتورهای بهره برداری از قبیل مقدار فتوکاتالیست (1/0 تا mg/l 4000), غلظت رنگ (1 تا mg/l 400) و pH اولیه (11-3) در شدت تابش ثابت UV بر راندمان حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت رنگ توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج nm 550 قرائت شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش pH باعث افزایش راندمان حذف رنگ از 28 درصد در 3 pH= تا 90 درصد در 11 pH= می شود. افزایش غلظت اولیه رنگ تاmg/l 400 باعث کاهش راندمان حذف رنگ از 94 به 57 درصد می‫ شود. افزایش دوز کاتالیست تا نسبت کاتالیست به رنگ برابر با mg/l 3 در غلظت‫ های پایین رنگ, باعث افزایش حذف رنگ تا 94 درصد شد و بعد از این نسبت, تاثیر در حذف ناچیز بود. نتیجه گیری: وجود همزمان کاتالیست و تابش نور UV برای تجزیه بیشتر رنگ ضروری می‫ باشد. افزایش مقدار pH می‫ تواند باعث تولید بیشتر رادیکال هیدروکسیل شود که می‫ تواند باعث افزایش حذف رنگ شود. افزایش غلظت اولیه رنگ باعث عدم نفوذ مناسب نور به داخل محلول شده و در نتیجه حذف رنگ کاهش می‫ یابد. افزایش مقدار نانوذره باعث افزایش وجود سایت‫ های فعال در جهت تولید بیشتر رادیکال هیدروکسیل می‫ شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی