Start: 2/7/2023 9:04:36 PMEnd: 2/7/2023 9:04:37 PM >> 740

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

107

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل استرس زای شغلی و دموگرافیک مرتبط با افسردگی، استرس و اضطراب در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

صفحات

 صفحه شروع 403 | صفحه پایان 413

چکیده

 زمینه و هدف: استرس شغلی به موقعیتی در سازمان گفته می شود که در آن فرد و ویژگی های شغلی در تعامل باهم قرار گرفته و باعث می شود فرد از وضعیت جسمی و روانی بهنجار خارج شود. اما استرس حالتی روان شناختی است که با بروز تغییرات فیزیولوژیک و روانی از قبیل تپش قلب, افزایش فشارخون و سردرگمی ظاهر می شود. هدف این مطالعه بررسی عوامل استرس زای شغلی و دموگرافیک مرتبط با افسردگی, استرس و اضطراب در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب بود. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی و تمام شماری در کارکنان بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلام آباد غرب انجام گرفت. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه, 158 نفر در مطالعه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک, استرس شغلی (HSE) و مقیاس افسردگی, استرس, اضطراب (DASS-21) بودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی, ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون‫ های من ویتنی و کروسکال والیس آنالیز شدند. یافته ها: میان ابعاد نقش, تقاضا, ارتباط, حمایت همکاران, حمایت مسئولین, کنترل و تغییرات با افسردگی, استرس و اضطراب رابطه معنی دار یافت شد (05/0>p). میزان افسردگی در افراد مجرد بیشتر از متاهلین بود (026/0=p). شاغلینی که بیمار صعب العلاج در منزل داشتند استرس (045/0=p) و اضطراب (027/0=p) بیشتری تحمل می کردند. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد عوامل استرس زای شغلی با افسردگی, استرس و اضطراب در شاغلین مرتبط می‫ باشند. بنابراین ضروری است با به کارگیری راهکارهای مناسب از قبیل مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و ایجاد فرصت کافی برای انجام وظایف بتوان عوامل ایجادکننده استرس شغلی را تا حد ممکن حذف کرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی