مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سلامت و بهداشت اردبیل
سال:1397 | دوره:9 | شماره:3
صفحه شروع:333 | صفحه پایان:346

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

90

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 346

چکیده

 زمینه و هدف: امروزه در سازمان‫ های آموزشی و به خصوص دانشگاه‫ ها از مهمترین عوامل موفقیت جهت تحقق اهداف سازمانی, توسعه فرهنگ اشتراک گذاری دانش می‫ باشد. در این راستا, این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر اشتراک دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به روش کیفی از نوع اکتشافی و در سال 1396 انجام یافت. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بودند. نمونه تحقیق که به روش هدفمند انتخاب گردیدند, شامل 14 نفر از معاونین, مدیران آموزشی و خبرگان کلیدی بودند که تجربه مدیریتی یا مطالعاتی در این حوزه داشتند. داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل به روش تحلیل محتوای کیفی با تکیه بر کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. یافته ها: مطابق یافته های حاصل از این مطالعه, عوامل اصلی مؤثر در اشتراک گذاری دانش شامل 6 عامل؛ فردی-انسانی (با 8 مؤلفه), سازمانی-نهادی (با 9 مؤلفه), فرهنگی (با 6 مؤلفه), تکنولوژیکی (با 5 مؤلفه) و رهبری-مدیریتی (با 6 مؤلفه) می باشد که به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بوده و نسبت به سایر عوامل در اشتراک گذاری دانش اهمیت بیشتری دارند. نتیجه گیری: نتایج نشانگر آن است که, عوامل فردی و سازمانی دانشگاه بیشترین تاثیر را بر اشتراک دانش در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دارند و این امر بیانگر لزوم توجه بیشتر به عوامل فردی و سازمانی در جریان توسعه فرهنگ اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی در دانشگاه می‫ باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی