مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

807

دانلود:

649

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید

صفحات

 صفحه شروع 289 | صفحه پایان 297

چکیده

 مقدمه و هدف: سلامتی و رفتار با یکدیگر مرتبط هستند و بسیاری از بیماری ها در رفتارها و عادات نادرست افراد ریشه دارند. لذا پیشگویی یا تعیین رفتار برای جستجوی اقدامات موثر در جهت کاهش ابتلا به بیماری ها و ارتقای سلامتی مفید است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای رابطان بهداشتی, بر اساس مدل پرسید-پروسید انجام شد. روش کار: پژوهش از دسته مطالعات توصیفی, تحلیلی و مقطعی بود. جامعه و محیط پژوهش 153 نفر از رابطان بهداشتی فعال در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی شهر رشت در سال 1394 بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودایفای روا و پایا و بر اساس مدل پرسید-پروسید بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-18 و شاخصهای آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی رابطان 11/9 ± 03/43 سال بود. همه سازه های مدل پرسید پروسید شامل: آگاهی (0001/0p<, 296/0=β ) و نگرش (0001/0p<, 396/0=β ), عوامل تقویت کننده (02/0p<, 155/0=β ) و قادر کننده (03/0p<, 144/0=β ), پیشگویی کننده رفتار تغذیه ای بودند. بر اساس آزمون رگرسیون خطی, سازه های الگوی پرسید-پروسید در مجموع توانستند توضیح دهنده 40 درصد تغییرات رفتار تغذیه ای سالم باشند (0001/0>p, 400/0=R2). بین تمامی سازههای مدل پرسید با رفتار تغذیه ای, همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده شد (05/0>p). نتیجه گیری: نگرش, آگاهی و عوامل تقویت کننده و قادر کننده به ترتیب, مهمترین عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای بودند. وضعیت نگرش و عوامل تقویت کننده, مطلوب و سایر سازه ها در سطح متوسط بودند. با توجه به همبستگی مستقیم بین سازه های مدل پرسید و رفتار تغذیه ای رابطان بهداشتی, پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی مقتضی بر اساس مدل پرسید-پروسید به منظور ارتقای رفتارهای تغذیه ای صورت گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهرابیان، فردین، کسمایی، پریسا، عطرکارروشن، زهرا، مهدوی روشن، مرجان، و دفاعی، مریم. (1396). بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید. سلامت و بهداشت اردبیل، 8(3 )، 289-297. SID. https://sid.ir/paper/226919/fa

  Vancouver: کپی

  مهرابیان فردین، کسمایی پریسا، عطرکارروشن زهرا، مهدوی روشن مرجان، دفاعی مریم. بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید. سلامت و بهداشت اردبیل[Internet]. 1396؛8(3 ):289-297. Available from: https://sid.ir/paper/226919/fa

  IEEE: کپی

  فردین مهرابیان، پریسا کسمایی، زهرا عطرکارروشن، مرجان مهدوی روشن، و مریم دفاعی، “بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید،” سلامت و بهداشت اردبیل، vol. 8، no. 3 ، pp. 289–297، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/226919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی