Start: 2/7/2023 3:14:23 AMEnd: 2/7/2023 3:14:23 AM >> 624

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

512

دانلود:

228

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جذب یون نیترات از محلول‬ های آبی با استفاده از جاذب جدید مونت موریلونیت سبز محلی

صفحات

 صفحه شروع 298 | صفحه پایان 311

چکیده

 زمینه و هدف: نیترات به عنوان یکی از شاخص های شیمیایی آلودگی آب مورد بررسی قرار می گیرد, از این جهت حذف آن از آب های آلوده به عنوان یکی از مباحث مهم در زمینه سلامت زیست محیطی مطرح می گردد. هدف این تحقیق بررسی جذب نیترات از محیط های آبی با استفاده از مونت موریلونیت سبز محلی به عنوان یک جاذب جدید بوده است. روش کار: این تحقیق به صورت تجربی در یک راکتور ناپیوسته انجام شده است. مهمترین متعیرهای موثر بر فرایند جذب, مورد بررسی قرار گرفته و سینتیک و ایزوترم های جذب نیز تعیین شده است. برای اندازه گیری غلظت نیترات از دستگاه اسپکتروفتومتر و برای تعیین خصوصیات جاذب از آزمایش های SEM, BET و FTIR استفاده شده است. آنالیز داده ها با نرم افزار اکسل انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که pH بهینه جذب نیترات 5/1 بوده و با افزایش زمان تماس و مقدار جاذب, راندمان جذب افزایش می یابد. سطح ویژه جاذب 13 متر مربع بر گرم به دست آمد و آزمایش FTIR نشان داد که گروههای عاملی موجود بر روی جاذب نقش مهمی در جذب نیترات دارند. داده های آزمایشگاهی از سینتیک درجه دوم کاذب تبعیت نموده و همچنین ایزوترم لانگمویر برای توصیف فرایند جذب مطابقت بهتری با داده های آزمایشگاهی داشته و نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب نیترات برابر با 89 میلی گرم بر گرم بوده است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که مونت موریلونیت سبز محلی می تواند نیترات را با راندمان بالایی از محلول های آبی جذب نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی