مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,270

دانلود:

299

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 شوری خاک و آب یکی از عوامل محدود کننده کشت برنج در سراسر دنیا است و این گیاه در مرحله گیاهچه (seedling) حساسیت زیادی نسبت به شوری دارد. پروتئومیکس با توانایی کشف پروتیین ها و ژن های پاسخ دهنده به تنش از پتانسیل مطلوبی جهت استفاده در فرایند به نژادی برای تنش ها به ویژه تنش شوری برخوردار است. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و الگوی بیان پروتیین های گیاه برنج, بذور دو رقم متحمل و حساس, به ترتیب (Oryza sativa cv.IR651 and cv.IR29) در محیط کشت یوشیدا, در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار کشت شدند. وزن خشک, تر و نسبت K+/Na+ در برگ سوم و ریشه گیاهان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد, کاهش وزن کل ماده خشک گیاهچه ها در رقم حساس (IR29) نسبت به رقم متحمل (IR651) اثر معنی دار داشت. همچنین نسبتK+/Na+ در رقم IR651 بیش از دو برابر این نسبت در رقم IR29 بود. در این بررسی 345 نقطه پروتئینی تکرارپذیر در برگ و 468 نقطه در ریشه با استفاده از نرم افزار Melanie3 شناسایی شد. از این آن ها 107 پروتئین در ریشه و 86 پروتئین در برگ هر دو ژنوتیپ پاسخ معنی داری به تنش از خود نشان دادند. توالی یابی نشان داد که مهم ترین پروتئین های شناسایی شده عبارت اند از فریتین, آسکوربات پراکسیداز و روبیسکو اکتیواز در برگ و پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در ریشه. پروتیین های مذکور همگی آنزیم بوده و در سازوکارهای سم زدایی و حذف رادیکال های آزاد اکسیژن (پراکسیداز, آسکوربات پراکسیداز), هموستازی آهن (فریتین) و فعال سازی دیگر آنزیم ها (روبیسکو اکتیواز) نقش دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی سالکده، سیدقاسم، و نصرآبادی، داوود. (1390). بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری. زیست فناوری گیاهان زراعی، 1(1)، 1-11. SID. https://sid.ir/paper/226789/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی سالکده سیدقاسم، نصرآبادی داوود. بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری. زیست فناوری گیاهان زراعی[Internet]. 1390؛1(1):1-11. Available from: https://sid.ir/paper/226789/fa

  IEEE: کپی

  سیدقاسم حسینی سالکده، و داوود نصرآبادی، “بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری،” زیست فناوری گیاهان زراعی، vol. 1، no. 1، pp. 1–11، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/226789/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی